วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียน                 

การศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

 การเรียนการสอนมีคุณภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง