พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
  2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านภาษา อ่าน เขียน คิดคำนวณ เทคโนโลยีทักษะพื้นฐานทางการอาชีพ เพื่อรองรับโมเดลไทยแลนด์ 4.0
  3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย และปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีบนหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ส่งเสริมกำกับและติดตามการพัฒนางานวิจัย
  7. สนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
  8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
  9. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นแหล่งบริการชุมชน