หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3